arrow_drop_up arrow_drop_down

Algemene Voorwaarden
Diensten Purple. with a purpose


Artikel 1 Definities

Voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige bepalingen niet anders voortvloeit, worden de

volgende termen in deze algemene voorwaarden, in de navolgende betekenis gebruikt.


1. Purple with a purpose (Purple): de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te

Den Dolder, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 64879097.


2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, althans handelend in de uitoefening van een

beroep of bedrijf, met wie Purple een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.


3. Overeenkomst/opdracht: iedere tussen Purple en opdrachtgever tot stand gekomen

overeenkomst waarbij Purple zich jegens de opdrachtgever heeft verbonden tot het verlenen

van diensten.


4. Diensten/dienstverlening: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Purple

voor de opdrachtgever te verlenen diensten, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen

kunnen zijn:

a. gefaciliteerde sessies of trainingen;

b. coaching;

c. online programma's;

d. consultancydiensten.


5. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail.


Artikel 2 Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen

Purple with a purpose, hierna te noemen: “Purple”, en een Opdrachtgever waarop Purple deze

voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door

partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.


“de onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van door Purple in

het kader van de/een opdracht ingeschakelde derden”. Deze algemene voorwaarden zijn

eveneens geschreven voor de medewerkers van Purple en zijn directie.


De toepasselijkheid van de algemene of andersluidende voorwaarden van de Opdrachtgever

wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.


Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of

gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene

voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Purple en de Opdrachtgever zullen alsdan in

overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde

bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de

oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.


Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze

algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze

bepalingen.


Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden

geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene

voorwaarden.


Indien Purple niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat

de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Purple in enigerlei mate het recht zou

verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te

verlangen.


Artikel 3 Offertes, aanbiedingen

Alle offertes en aanbiedingen van Purple zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor

aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de aanbieding altijd

na 30 dagen.


Purple kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever

redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan,

een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.


De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van

overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder

begrepen reis- en verblijf-, locatie- en arrangementskosten, verzend- en administratiekosten,

tenzij anders aangegeven.


Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of

de aanbieding opgenomen aanbod dan is Purple daaraan niet gebonden. De overeenkomst

komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Purple anders

aangeeft.


Een samengestelde prijsopgave verplicht Purple niet tot het verrichten van een gedeelte van de

opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes

gelden niet automatisch voor toekomstige orders.


Artikel 4 Contractsduur, uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en

wijziging overeenkomst, prijsverhoging

1. De overeenkomst tussen Purple en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd,

tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en

schriftelijk anders overeenkomen.


2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken

een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij

overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Purple derhalve schriftelijk in gebreke

te stellen. Purple dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering

te geven aan de overeenkomst.


3. Purple zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van

goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand

der wetenschap.


4. Purple heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De

toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.


5. Indien door Purple of door Purple ingeschakelde derden in het kader van de opdracht

werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de

Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die

medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.


6. Purple is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus

uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.


7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Purple de uitvoering van die

onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de

resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.


8. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Purple aangeeft dat deze

noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze

noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Purple worden verstrekt.

Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Purple

zijn verstrekt, heeft Purple het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en /

of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven

aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan

dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Purple ter beschikking heeft gesteld. Purple is

niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Purple is uitgegaan van door de

Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.


9. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke

uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen

tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard,

omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de

Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst

daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit

consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook

het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Purple zal daarvan

zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan

voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De

Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder

begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.


10. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Purple

gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de

binnen Purple bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de

uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen

tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk

uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Purple op en is voor

de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.


11. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Purple een verzoek tot wijziging van de

overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou

kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren

zaken.


12. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen

waartoe hij jegens Purple gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade

aan de zijde van Purple daardoor direct of indirect ontstaan.


13. Indien Purple met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is

Purple niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs

zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te

ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting

ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van

grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst

redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.


14. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer

bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst,

dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6

BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Purple

alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen

bedrag uit te voeren;


15. Indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Purple rustende

verplichting ingevolge de wet;


16. Indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de

overeenkomst zal plaatsvinden;


17. Of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden

na de koop zal plaatsvinden.


Artikel 5 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. Purple is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te

ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig

of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Purple ter kennis gekomen

omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet

zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om

zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze

zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de

Opdrachtgever niet langer van Purple kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de

oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.


2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Purple op de

Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Purple de nakoming van de verplichtingen

opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.


3. Indien Purple tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot

vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.


4. De overeenkomst kan na totstandkoming daarvan niet tussentijds door de opdrachtgever

worden geannuleerd. Indien de opdrachtgever desondanks tot tussentijdse annulering van de

overeenkomst overgaat, is hij jegens Purple gehouden tot vergoeding van winstderving,

alsmede van de overige uit de annulering voor Purple voortvloeiende schade. Indien de

omstandigheden van het geval daartoe naar het oordeel van Purple aanleiding geven, kan

Purple bepalen dat de Opdrachtgever als gevolg van een annulering slechts gehouden in tot

vergoeding van alle met het oog op de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs

gemaakte en nog te maken onkosten, waaronder het honorarium van Purple naar

evenredigheid van het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht.


Artikel 6 Overmacht

1. Purple is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever

indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan

schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen

voor zijn rekening komt.


2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent

in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of

niet-voorzien, waarop Purple geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Purple niet in staat

is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Purple of van derden

daaronder begrepen. Purple heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de

omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat

Purple zijn verbintenis had moeten nakomen.


3. Voorzover Purple ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de

overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het

nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Purple

gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te

factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een

afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 7 Betaling en incassokosten

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, dienen betalingen te geschieden in euro’s, binnen 14

dagen na factuurdatum, op de door Purple voorgeschreven wijze. Betalingen dienen te

geschieden zonder enige verrekening of schuldvergelijking.


2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de

Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan de wettelijke rente

verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat

de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig

verschuldigde bedrag.


3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever, zijn de

vorderingen op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.


4. Alle redelijke kosten, waaronder gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, ter

verkrijging van door de opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor zijn rekening.


Artikel 8 Aansprakelijkheid

1. De opdrachtgever draagt de schade die veroorzaakt is door:

● een onjuistheid of onvolledigheid in de door hem verstrekte gegevens;

● iedere andere tekortkoming in de nakoming van de op de opdrachtgever rustende

verplichtingen die uit de wet of de overeenkomst (waaronder mede begrepen het

bepaalde in deze algemene voorwaarden) voortvloeien;

● een omstandigheid die anderszins niet aan Purple kan worden toegerekend.


2. Onverminderd het bepaalde in dit artikel en het overige van deze algemene voorwaarden,

bestaat aansprakelijkheid van Purple voor herstelbare tekortkomingen in de uitvoering van de

opdracht niet eerder dan nadat de opdrachtgever daarover binnen bekwame bij Purple heeft

geklaagd, waarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming wordt

vermeld en Purple in de gelegenheid wordt gesteld de tekortkoming binnen een redelijke

termijn te herstellen.


3. Purple is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder gederfde winst, geleden verlies

en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene

voorwaarden toch aansprakelijkheid van Purple bestaat, komt uitsluitend directe schade voor

vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de

vaststelling betrekking heeft op de schade die in de zin van deze voorwaarden voor

vergoeding in aanmerking komt;

de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Purple aan de

overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Purple toegerekend kunnen

worden; redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de

opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de schade die in de

zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt.


4. De aansprakelijkheid van Purple is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de

overeenkomst, althans op dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van

Purple betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Purple nimmer

meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de eventueel

door Purple afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, wordt uitgekeerd.


5. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn bedraagt de verjaringstermijn van alle

vorderingen en verweren jegens Purple één jaar.


6. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Purple, zal de opdrachtgever

Purple vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van

vergoeding van schade, kosten of interesten, direct of indirect verbandhoudende met de

uitvoering van de overeenkomst.


Artikel 9 Geheimhouding

1. Partijen zijn jegens elkaar verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die

zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt indien dit door partijen is medegedeeld, dan

wel voortvloeit uit de aard van de van de informatie.


2. Partijen zullen van elkaar ontvangen vertrouwelijke informatie slechts gebruiken voor het

doel waarvoor deze is verstrekt.


3. De verplichtingen uit dit artikel vinden geen toepassing indien één der partijen krachtens de

wet of rechtelijke uitspraak wordt verplicht tot het verstrekken van vertrouwelijke informatie

aan derden. In dat geval komt de andere partij nimmer het recht toe tot ontbinding van de

overeenkomst dan wel op vergoeding van eventueel hierdoor ontstane schade.


4. Purple is gerechtigd de door de uitvoering van de diensten toegenomen kennis voor andere

doeleinden te gebruiken voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie over de organisatie van 

de opdrachtgever, dan wel persoon van de bij dienstverlening betrokkenen, ter kennis van

derden wordt gebracht.


Artikel 10 Intellectuele eigendom

Purple behoudt zich alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten voor op in het

kader van de overeenkomst door hem verstrekte of ter inzage gegeven stukken en materialen, zoals

adviezen, templates, programmatuur en sheets. De hier bedoelde stukken en materialen mogen

niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Purple worden verveelvoudigd, openbaar

gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet

anders voortvloeit.


Artikel 11 Slotbetalingen

1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is

uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben

ingespannen om het geschil in goed onderling overleg te beslechten.


3. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats vanPurple

wordt aangewezen om van geschillen kennis te nemen.


4. De Nederlandse tekst van de onderhavige algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de

uitleg daarvan.Cookies